Phòng HCTH
024.39423964
Phòng HCTH
neadcenter@nead.vn

PHIẾU KHAI BÁO THIẾT BỊ X-QUANG CHẨN ĐOÁN Y TẾ

PHIẾU KHAI BÁO THIẾT BỊ X-QUANG CHẨN ĐOÁN Y TẾ
Bất kể cơ sở y tế nào trên cả nước muốn sử dụng thiết bị X quang chẩn đoán y tế đều cần phải lập bộ hồ sơ khai báo cấp, cấp phép tiên hành công việc bức xạ theo quy định hiện hành của nhà nước. Phiếu khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán y tế là một trong các loại giấy tờ tối quan trọng trong bộ hồ sơ này.


Căn cứ Luật Năng lượng nguyên tử ngày 03 tháng 6 năm 2008;
Theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn về việc khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ.
Công ty TNHH MTV Ứng dụng và phát triển công nghệ-NEAD chúng tôi xin gửi đến quý vị khách hàng form mẫu khai báo theo quy định của nhà nước về loại giấy tờ Phiếu khai báo thiết bị X quang chẩn đoán y tế cụ thể như sau.
 
Mẫu 06-I/ATBXHN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHIẾU KHAI BÁO THIẾT BỊ X-QUANG CHẨN ĐOÁN Y TẾ
I. THÔNG TIN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KHAI BÁO
1.Tên tổ chức, cá nhân:
2. Địa chỉ:
3. Điện thoại:                                                                4. Fax:                                
5. E-mail:
II. ĐẶC TÍNH CỦA THIẾT BỊ
1. Tên thiết bị:
2. Mã hiệu (Model): 
3. Hãng, nước sản xuất:
4. Năm sản xuất:
5. Điện áp cực đại (kV):
6. Dòng cực đại (mA):                                 
7. Mục đích sử dụng:
€ Soi, chụp chẩn đoán tổng hợp   Soi chẩn đoán có tăng sáng truyền hình  
 Chụp can thiệp                           € Chụp răng
 Chụp vú                                                  € Chụp cắt lớp CT
 Đo mật độ xương                                   Chụp thú y
€ Mục đích khác (ghi rõ):
8. Cố định hay di động:
€ Cố định                           Di động                                          
9. Nơi đặt thiết bị cố định (ghi rõ vị trí phòng đặt thiết bị):
III. ĐẦU BÓNG PHÁT TIA X
1. Mã hiệu (Model):                                                 
2. Số sêri (Serial Number):
3. Hãng, nước sản xuất:                                            
4. Năm sản xuất:
IV. BÀN ĐIỀU KHIỂN
1. Mã hiệu (Model):                                     
2. Số sêri (Serial Number):
3. Hãng, nước sản xuất:                                            
IV.  BỘ PHẬN TĂNG SÁNG (đối với thiết bị tăng sáng truyền hình)
1. Mã hiệu (Model):                                                 
2. Số sêri (Serial Number):
3. Hãng, nước sản xuất:                                            
 
...., ngày.... tháng... năm....
NGƯỜI LẬP PHIẾU
(Ký, ghi rõ họ tên)
NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC/
CÁ  NHÂN KHAI BÁO
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)