Phòng HCTH
024.39423964
Phòng HCTH
neadcenter@nead.vn

Hướng dẫn lập hồ sơ

Hướng dẫn lập hồ sơ cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ

 Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép vận hành thiết bị chiếu xạ, sử dụng thiết bị bức xạ và sử dụng chất phóng xạ

 Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xuất khẩu chất phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân