Phòng HCTH
024.39423964
Phòng HCTH
neadcenter@nead.vn

PHIẾU KHAI BÁO NHÂN VIÊN BỨC XẠ

PHIẾU KHAI BÁO NHÂN VIÊN BỨC XẠ
Một bộ hồ sơ khai báo, cấp giấy phép cho tiến hành công việc bức xạ theo quy định của nhà nước ban hành sẽ gồm khá nhiều tài liệu và các giấy tờ liên quan. Phiếu khai báo nhân viên bức xạ là một trong các giấy tờ cần phải có nếu quý khách hang, quý công ty bạn muồn tiến hành công việc bức xạ.

Căn cứ Luật Năng lượng nguyên tử ngày 03 tháng 6 năm 2008;
Theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn về việc khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ.
Công ty TNHH MTV Ứng dụng và phát triển công nghệ-NEAD chúng tôi xin gửi đến quý vị khách hàng form mẫu khai báo theo quy định của nhà nước về loại giấy tờ Phiếu khai báo nhân viên bức xạ cụ thể như sau.
 
Mẫu 01-I/ATBXHN
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 
 

PHIẾU KHAI BÁO NHÂN VIÊN BỨC XẠ
 
I. THÔNG TIN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KHAI BÁO
1. Tên tổ chức, cá nhân:
2. Địa chỉ:
3. Điện thoại:                                                                4. Fax:                                            
5. E-mail:
II. NGƯỜI PHỤ TRÁCH AN TOÀN
1. Họ và tên:                                                                
2. Ngày tháng năm sinh:                                             3. Giới tính:          
4. Số CMND / Hộ chiếu:                               Ngày cấp:                       Nơi cấp:
5. Trình độ nghiệp vụ:
6. Phòng/khoa/phân xưởng đang làm việc:                                                         
    Điện thoại:                                   
8. Số quyết định bổ nhiệm phụ trách an toàn[1]:                          Ký ngày:
9. Giấy chứng nhận đào tạo về an toàn bức xạ:
- Số giấy chứng nhận:    
- Ngày cấp:
- Cơ quan cấp:
 
III. NHÂN VIÊN BỨC XẠ KHÁC
Tổng số: ……. nhân viên
TT Họ và tên Năm sinh Giới tính Đào tạo an toàn
bức xạ
Chứng chỉ
nhân viên
bức xạ[2]
Chuyên môn nghiệp vụ Công việc
đảm nhiệm
Nơi làm việc khác có tiếp xúc với bức xạ
1       Số chứng nhận:
 
Ngày cấp:
 
Cơ quan cấp:
 
Số chứng chỉ:
 
Ngày cấp:
 
Cơ quan cấp:
 
     
2                
3                
 
...., ngày.... tháng... năm....
NGƯỜI LẬP PHIẾU
(Ký, ghi rõ họ tên)
NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC/
CÁ  NHÂN KHAI BÁO
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
 
[1] Nếu chưa có quyết định bổ nhiệm người phụ trách an toàn thì không phải khai mục này.
[2] Chỉ áp dụng đối với những nhân viên đảm nhiệm công việc quy định tại Điều 28 Luật NLNT.