Phòng HCTH
024.39423964
Phòng HCTH
neadcenter@nead.vn

PHIẾU KHAI BÁO THIẾT BỊ PHÁT TIA X

Bất kể cơ sở công nghiệp nào trên cả nước muốn sử dụng thiết bị phát tia X trong công nghiệp đều cần phải lập bộ hồ sơ khai báo cấp, cấp phép tiên hành công việc bức xạ theo quy định hiện hành của nhà nước. Phiếu khai báo thiết bị phát tia X là một trong các loại giấy tờ tối quan trọng trong bộ hồ sơ này.

Căn cứ Luật Năng lượng nguyên tử ngày 03 tháng 6 năm 2008;
Theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn về việc khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ.
Công ty TNHH MTV Ứng dụng và phát triển công nghệ-NEAD chúng tôi xin gửi đến quý vị khách hàng form mẫu khai báo theo quy định của nhà nước về loại giấy tờ Phiếu khai báo thiết bị phát tia X cụ thể như sau.
 
Mẫu 07-I/ATBXHN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHIẾU KHAI BÁO THIẾT BỊ PHÁT TIA X[1]
I. THÔNG TIN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KHAI BÁO
1.Tên tổ chức, cá nhân:
2. Địa chỉ:
3. Điện thoại:                                                                4. Fax:                                
5. E-mail:
II. ĐẶC TÍNH THIẾT BỊ
1. Tên thiết bị:
2. Mã hiệu (Model):
3. Số sêri (Serial Number):
4. Hãng, nước sản xuất:
5. Năm sản xuất:
6. Điện áp cực đại (kV):
7. Dòng cực đại (mA):
8. Mục đích sử dụng:
€ Chụp ảnh công nghiệp                                                 Kiểm tra bo mạch điện tử
€ Soi kiểm tra an ninh                                         Phân tích huỳnh quang tia X     
€ Máy đo trong công nghiệp[2]
€ Mục đích khác (ghi rõ):
9. Cố định hay di động:
€ Cố định:                              Di động                                          
10. Nơi đặt thiết bị cố định (ghi rõ vị trí phòng đặt thiết bị):
...., ngày.... tháng... năm....
NGƯỜI LẬP PHIẾU
(Ký, ghi rõ họ tên)
NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC/
CÁ  NHÂN KHAI BÁO
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
 
[1] Sử dụng cho khai báo thiết bị phát tia X không phải là thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế hay máy gia tốc.
[2] Máy đo trong công nghiệp như máy đo mức, đo chiều dày, v.v.