Phòng kinh doanh
123456789
Phòng kỹ thuật
123456789
Phòng kinh doanh
info@company.vn
Phòng kỹ thuật
info1@company.vn

Cơ cấu công ty

Sơ đồ tổ chức của công ty