Phòng HCTH
024.39423964
Phòng HCTH
neadcenter@nead.vn

Cơ sở chiếu xạ sử dụng Co-60

Liên hệ